۱۳۹۰ فروردین ۱۷, چهارشنبه

ش ش ش ... یه راز
پیام ِ سلول های سالم ِ خود را بشنو. رازی در این پیام نهفته است. این راز را درک کن. آیا تا به حال به این راز اندیشه کرده ای؟