۱۳۹۰ شهریور ۳, پنجشنبه

نوشتن چه آرامشی به آدم می ده!

حتی اگه چیزایی که می نویسی راجع به یه داستان باشه که خوندی یا یه فیلم که دیدی یا شاید راجع به یه احساس یا هر چیز دیگه ای! حتی اگه چند ورقی رو که می نویسی گوشه ای بندازی و خاک بخورن و هیچ کسی هم نخوندشون! حتی اگه نتونی اون احساسی رو کهداری روی کاغذ بیاری، حتی اگه ...


ولی همین آرومت میکنه.


Excerpt: What a relief it gives you!

No matter what you are writing is about a story you’ve read or about movie you’ve watched or about a pain you’ve suffered or anything else! Even if you throw your pieces of paper away and no one reads them, even if you can’t convey your feeling , even if …

.But this will make you calm