۱۳۹۰ شهریور ۲۶, شنبه

شی ناناموندم شی نا نا چی می تونه باشه. من میگم احتمالا ساندویچه اما همسر جان میگه شیرینی. شما نظری ندارین؟

لینک
یکی از بهترین برنامه ها شده این رادیو هفت. حیف که داره تموم میشه.