۱۳۹۰ آبان ۱۳, جمعه

آورده اند که...

سلطان سنجر را در آن وقت که به دست غزان گرفتار شده بود، پرسیدند: "علت چه بود که مُلکی بدین وسعت و آراستگی که تو را بود، چنین مختل شد؟ گفت: "کارهای بزرگ را به مردم خُرد فرمودم و کارهای خُرد را به مردم بزرگ ؛ که مردم خُرد کارهای بزرگ را نتوانستند کرد و مردم بزرگ از کارهای خُرد عار داشتند و در پی نرفتند. هر دو کار تباه شد و نقصان به مُلک رسید و کار لشکری و کشوری روی به فساد آورد.


تذکره دولتشاه سمرقندی - کتاب ادبیات سال سوم دبیرستان


Excerpt: