۱۳۹۰ آذر ۱۸, جمعه

درد خوش
یک شب آتش در نیستانی فتاد               سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد

شعله تا سر گرم کار خویش شد             هر نی ای شمع مزار خویش شد

نی به آتش گفت کاین آشوب چیست        مر تورا زین سوختن مطلوب چیست

گفت آتش بی سبب نفروختم                  دعوی بی معنیت را سوختم

زان که می گفتی نی ام با صد نمود        همچنان در بند خود بودی که بود

با چنین دعوی چرا ای کم عیار              برگ خود می ساختی هر نو بهار

مرد را دردی اگر باشد خوش است         درد بی دردی علاجش آتش است

شاعر: مجذوب علیشاه کبوتر آهنگی


شهرام ناظری-اجرای جدید آتش در نیستان