۱۳۹۰ اسفند ۳, چهارشنبه

نكنشك هايت را باور نكن و به باورهايت شك نكن .
نلسون ماندلا