۱۳۹۱ فروردین ۲۵, جمعه

رویا ها را نگه دارجیمز کامرون با این رفته اینجا
جایی که عمق آب ده کیلومتره. اخیرا فهمیدم که جایی که تایتانیک غرق شد (نزدیک سنت جانز در کانادا) عمق آب جهار کیلومتر بوده.

... محمد