۱۳۹۱ خرداد ۱۱, پنجشنبه

یافت می نشود

گفتند یافت می نشود گشته ایم ما
گفت آنچه یافت می نشود آنم آرزوست