۱۳۹۱ تیر ۱۵, پنجشنبه

چگونه اخلاق می‌تواند وابسته به خداوند باشد.

ما خداباوران، به خدای واحدی معتقدیم که همه‌چیز به او وابسته است؛ اما پرسشي که با آن روبرو هستیم، این است که چگونه اخلاق می‌تواند وابسته به خداوند باشد.
در اینجا آن نظریه‌های اخلاقی را که در آنها خداوند نقش بنیادی دارد، نظریه‌های اخلاقی فوق‌ طبیعی می‌نامیم.

من در این مقاله به ارائه و ارزیابی چند پاسخ عمده درباره چگونگی ابتنای اخلاق بر خدا خواهم پرداخت.

برنو نیدرباخر
استاد دانشگاه تهران و اینسبروک

مقاله - pdf


Excerpt: How could Morality Depend on Religion?
An article by Bruno Niederbacher, a professor at the University of Tehran and Innsbruck. Abstract: We theists believe in one God from whom all things depend. We are confronted with the question of how morality could depend on God. Let us call theories of morality in which God plays a substantive role supernatural ethical theories. In this paper I am going to present and assess several possible answers to the question of how morality could depend on God.

KEY WORDS: moral, religion, relation moral religion An article.