۱۳۹۱ شهریور ۲۳, پنجشنبه

بدو، فقط بدو !  پی نوشت! : البته تصویر بالا هیچ ربطی به فیلم فارست گامپ و
، آن سکانس بیاد ماندنی ندارد
!عکس بالا متعلق است به آقای اوسین بولت سریعترین دونده ی حالِ حاضر جهان

 !ولی صدایی توی ذهنم باز میگه : فارست رااااااااااان