۱۳۹۱ شهریور ۲۴, جمعه

تلنگری به خویشتن

.کارهای نکرده مان بیشتر از کار های کرده مان است. زندگی واقعی ما آن است
فکر می کنیم متخصص چیز دیگری هستیم؛ کارهای ناتمام؛ فیلم نامه های فیلم نشده؛
نمایش نامه های به نمایش در نیامده؛ نوشته های در غبار مانده؛
.فکر هایی که در ما شروع می شوند و پس از مدتی همین دور و برمان می میرند