۱۳۹۱ مهر ۲۸, جمعه

حملگفت: جوانمردی آنست که بار خود بر خلق ننهی.

تذکره الاولیا