۱۳۹۱ آذر ۲۲, چهارشنبه

ابر

توی این روزهایی که تو داری فکر می کنی که همه چیز تکراری شده یکی هم گشته و پرسیده و فکر کرده و نهایتا ابر درست کرده توی اتاق اینجا را ببینید ... محمد