۱۳۹۱ آذر ۲۸, سه‌شنبه

جای خدا

وقتی به شخصی گفت: کجا می‌روی؟
گفت: به حجاز.
گفت: آنجا چه کنی؟
گفت: خدای را طلب کنم.
گفت: خدای خراسان کجاست که به حجاز می‌باید شد؟