۱۳۹۱ دی ۱۸, دوشنبه

ریا


وقتی بدانکه می‌کردند ریا می‌کردند،

اکنون بدان‌چه نمی‌کنند ریا می‌کنند.

- ذکر فضیل عیاض

منبع: تذکره الاولیاء


Excerpt: On duplicity.