۱۳۹۱ دی ۸, جمعه

خوار کردن

و گفت: گناه؛ شما را چنان زیان ندارد که بی حرمتی کردن و خوار داشتن ِ برادری مسلمان. تذکرت الاولیا