۱۳۹۱ بهمن ۱۶, دوشنبه

آن پخته ی جهان ِ ناکامی

خداوند اگر بخواهد به قومی عذاب نازل کند، آن قوم را به نعمت ها مشغول می کند، تا آنها به کام خود برسند، سپس کامیابی آنها همراه با عذاب می شود.

تذکره الاولیا

پس چون آنچه به آنها تذکر داده شد همه را فراموش کردند ما هم ابواب هر چیز را به روی آن‌ها گشودیم تا چون به نعمتی که به آنها داده شد شادمان شدند ناگاه آنها را (به کیفر اعمالشان) گرفتار کردیم و آن هنگام (خوار و) ناامید گردیدند. "

قرآن – انعام – 44