۱۳۹۱ بهمن ۱۹, پنجشنبه

نان

بر سردر سرای ابوالحسن خرقانی چنین نوشته‌اند:

«هركه در این سرای درآمد نانش دهید و از ایمانش نپرسید، چرا كه آنكه به درگاه ایزد باریتعالی به جان ارزد، البته بر خان بوالحسن به نانی بیرزد