۱۳۹۲ شهریور ۹, شنبه

انسان بی آهنگ

انسانی که در دلش نغمه و آهنگی نیست
یا از نغمه و آهنگ به وجد نمی آید،
شایسته ترین فرد برای هرگونه خدعه و جنایت و تجاوز و غارت است؛
روحش چون شب سیاه و ملال انگیز
و دلش چون شهریارِ تاریکی، تیره و ظلمانی است
چنین انسانی را هرگز اعتماد نشاید کرد.

(تاجر ونیزی، پرده پنجم، صحنه اول)
ویلیام شکسپیر
ترجمه دکتر الهی قمشه ای
برگرفته از کتاب «کیمیا -3»

Excerpt: A MAN OF NO MUSIC
The man that hath no music in himself
Nor is not mov'd with concord of sweet sounds
Is fit for treasons, stratagems, and spoils
The motions of his sprit are dull as night
And his affections dark as Erebus
Let no such man be trusted

(The Merchant of Venice, Act V, scene I)


این مطلب را share کنید.