۱۳۹۲ مرداد ۲۴, پنجشنبه

حوض نقاشی


"پرسید : می دونی معنی اسمت چیه سهیل؟

گفت : یکم ... اسم یه ستاره است

جواب داد: یه ستاره که اگه بشه دیدش خیلی قشنگه."


حوض نقاشیقشنگی خیلی چیزها تا خوب نبینیشون معلوم نمیشهExcerpt: Hose Naghashi, A beautiful movie.

این مطلب را share کنید.