۱۳۹۲ مرداد ۲۱, دوشنبه

بست تا باز کنی


If the door shuts, do not go away.
Be patient, even if every possibility seems closed.
The friend has secret ways known to no one else.
Rumi


در اگر بست بدان که چشمت بسته شده تا بازش کنی و او را باز هم ببینی؛ این بار از زاویه ای دیگر. اینطور دلبریست او.


...محمد

این مطلب را share کنید.