۱۳۹۲ مهر ۱۷, چهارشنبه

کجا؟

بین ِ آدم ها سوال اساسی اینه که:
از کجا آمده ام؟  آمدنم بهر ِ چه بود؟

اما برای سنجاب ها سوال اساسی اینه که:
کجا گذاشتمش؟!

... محمد


Excerpt: we as human beings have the highest level of question as who we are and where we go after death? But for squirrels, I think the main question is: where did I dig it?!

این مطلب را share کنید.