۱۳۹۳ فروردین ۲۲, جمعه

هدیه ی بی نقصان


ای خداوند هستی
ای تقارن نامتناهی
ای که در من شوق و شهوتی جان گزای نهادی
که همه ی غصه های من از آنجا سرچشمه می گیرد
دعا و طلب من از تو این است:
به جای همه ی آن روزهای عمرم که به اطوار ناموزون و بی تناسب گذراندم و به نازیبایی هدر داده ام
مرا یک چیز کامل و یک هدیه ی بی نقصان عطا کن.

"آنا ویکهم"
ترجمه از دکتر الهی قمشه ای

Excerpt: One Perfect thing
God, thou great symmetry 
Who put a biting lust in me
From whence all my sorrows spring
For all the frittered days
That I have spent in shapeless ways
Give me one perfect thing.

این مطلب را share کنید.