۱۳۹۳ خرداد ۳۰, جمعه

همه


همه صفات بد ما بخاطر اینست که حضور خداوند را در اطرافمان حس نمی کنیم و اصلا یادمان رفته که او هست.

استاد الهی قمشه ای


Excerpt: All negative feelings are in us because of the lack of feeling God around us and we absolutely forgot who He is. (Dr. Elahi Ghomshei)

این مطلب را share کنید.