۱۳۹۳ شهریور ۲۰, پنجشنبه

سحرخیزی


سحرخیزی درتلطیف روح  انسان  موثر است.
ویکتورهوگو میگوید یک اسراری خداوند دارد که در گوش  کسانی که سحر
بیدار میشوند میگوید


Excerpt: early waking up. 

این مطلب را share کنید.