۱۳۹۳ شهریور ۲۰, پنجشنبه

پست ... پست


عشق میگوید به گوشم: پست ... پست
 صید بودن بهتر از صیادی است

مولوی

شاعری نمی کنم. مزخرف های کلفت و قلنبه سلنبه نمی گم. این شعر نیست. به صورت شعر نخونینش. 


Excerpt: ...

این مطلب را share کنید.