۱۳۹۳ بهمن ۲۰, دوشنبه

دشمنی یا دوستی، مسئله این است!
تو براساس نگرشِ خود نسبت به دیگران، با آنان رفتار خواهی کرد

و همان طور که با آنان رفتار کنی
آنها همان خواهند شد...  
گوته

اگر با کسی مانند یک دوست رفتارکردی، او دوست تو خواهد بود و
اگر به همان شخص مانند یک دشمن نگاه کردی او دشمن تو خواهد شد!
(همه چیز بستگی به نگاهِ تو دارد!)

 "دیدن دیگری همچون دیگری خشونت است"

اگر کسانی تو را به چشم دشمن نگاه کردند و تو هم آنان را به چشم دشمن دیدی،
چه تفاوتی بین تو و آنهاست؟! ولی اگر هنگامی که تو را به چشم دشمن دیدند
و تو آنان را به چشم دوست؛
  آنگاه دیگر تو مانند آنان نیستی
و از این قید و بند رها شده ای.درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوستان مروت با دشمنان مدارا


ما یا باید یاد بگیریم که با هم برادرانه زندگی کنیم و یا باید احمقانه با هم نابود شویم!
مارتین لوتر کینگ

مهدی

Excerpt: Hostility or Friendship, that's the question!

لطفا اگر از مطلبی خوشتون اومد با دوستانتون در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید..