۱۳۸۰ دی ۱۶, یکشنبه

زندگي من روي زمين

-------------------------------------------------------------------------------

شعر روز:

-------------------------------------------------------------------------------

آيه روز:

-------------------------------------------------------------------------------

خدايا: كارهاي زير را امروز انجام ميدهم.

.

.

.

.

.

.

-------------------------------------------------------------------------------

يادم نرفته كه سه آرزوي اولم اينها هستند:

.

.

-----------------------------------------------------تاريخ:

توضيح:

* كنار هر كار اولويت را با شماره تعيين كنيد. بسيار مهم و فوري1، غيرمهم ولي فوري 2، غيرفوري ولي مهم3.

** ساعت انجام كارها را كنار آنها بنويسيد.

<< مثال:

-------------------------------------------------------------------------------

شعر روز: يادم باشد كه لادن اتفاقي نيست.. و در گلهاي ناممكن هوا سرد است..(سهراب)

-------------------------------------------------------------------------------

آيه روز: « قسم به روز كه خداوند هرگز با تو قهر نيست.»

-------------------------------------------------------------------------------

خدايا: كارهاي زير را امروز انجام ميدهم.

1- فصل 3 كتاب كوانتوم (8-حداكثر تا 11)

3- انجام خريد براي خانه (18-حداكثر تا20)

2-انجام كارهاي بانكي (11-12)

1- تمرينهاي فصل 8 كتاب هاليدي (13-حداكثر تا 17)

-------------------------------------------------------------------------------

يادم نرفته كه سه آرزوي اولم اينها هستند:

1- گرفتن ليسانسم تا يكسال ديگه

2- آمادگي براي دادن امتحان تافل تا يكسال و نيم ديگه

3- رفتن به دانشگاه سوربن براي ادامه تحصيل تا دو سال ديگه

----------------------------------------------------تاريخ: 3شنبه4/5/80----

موفق باشي..........محمد