۱۳۸۰ اسفند ۱, چهارشنبه

دعاهاي هر روز خانم ” لوئيز هي“ :

+ در ذهن الهي ”از دست دادن“ معني ندارد.+ خداوند هرگز شكست نمي خورد. پس من هم كه جزئي از او هستم، نمي توانم شكست بخورم.+ چون با خدا همراهم، زماني وجود ندارد كه تنها باشم.+ من مشتاقانه هر تغييري را مي پذيرم. مانند قايقي روي آب.+ نعمتهاي خداوندي براي همه فراوان است. از جمله من.+ دست به هر كاري بزنم يك موفقيت كامل است.+ من در افكار گذشته ام هرگز زنداني نمي شوم.+ ظاهر امور مرا تكان نخواهد داد. خوب مي دانم كه باطن تمام امور برنگ آرزوهاي من هستند.+ در ذهن خدا ”مانع“ وجود ندارد.+ من ارزش دوست داشته شدن را بحد كمال دارم.+ من مي توانم خاطرات گذشته را بصورت نقاط قوت زندگي ام تعبير كنم.(11دعا).......... ترجمه: محمد