۱۳۸۰ اسفند ۲۰, دوشنبه

هيچكس جزيره نيست ...

هيچكس جزيره نيست كه در خود تمام باشد

هركسي را پاره ايست از يك قاره

به سرزمينهاي ديگر پيوسته


اگر تكه كلوخي را آبِ دريا بشويد و با خود ببرد

چيزي از اروپا كم خواهد شــــد

...جان دان، عارف بزرگ قرن هفدهم