۱۳۸۱ فروردین ۵, دوشنبه

سؤال: براي ازدواج چه كسي را انتخاب كنيم؟

جواب: جواب را از دكتر الهي قمشه اي بشنويم و با شنيدن آن در چند دقيقه، صادقانه ترين جواب را داشته باشيم. شنيدنيست!

مراجعه به اين صفحهسؤال: بهترين نيايش در حق مردم چيست؟

جواب: به اين صفحه برويم و در بخش شريعتي به ”دعا“ گوش كنيم. اين سؤال جوابهاي درست بسياري دارد.اي خداوند،به علماي ما .... مسئوليت

و به عوام ما .... علم

و به دينداران ما .... دين

و به مؤمنان ما .... روشنايي

و به روشنفكران ما .... ايمان

و به متعصبين ما .... فهم

و به فهميدگان ما .... تعصب

و به زنان ما .... شعور

و به مردان ما .... شرف

و به پيران ما .... آگاهي

و به جوانان ما .... اصالت

و به اساتيد ما .... عقيده

و به دانشجويان ما .... نيز .... عقيده

و به نويسندگان ما .... تعهد

و به هنرمندان ما .... درد

و به شاعران ما .... شعور

و به محققان ما .... هدف

و به مبلغان ما .... حقيقت

و به حسودان ما .... شتاب

و به خودبينان ما .... انصاف

و به فحاشان ما .... ادب

و به فرقه هاي ما .... وحدت

و به مردم ما .... خودآگاهي

و به همه ي ملت ما .... همت تصميم و .... استعداد فداكاري و .... شايستگي نجات و عزت؛ببخش.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگر خدا خواست، سؤالات بعدي در فرصتهاي بهتر.