۱۳۸۱ فروردین ۵, دوشنبه
موسا و ديو ... اثر( استاد محمود فرشچيان)