۱۳۸۰ اسفند ۱۹, یکشنبه

اين ره اين نيست كه از خاطره اش ياد كني

اين سفر همره تاريخ بجا مي مانددانه و دام بر اين راه فراوان اما

مرغ دل سير ز هر دام رها مي ماندمي رسيم آخر و افسانه ي واماندنه ما

همچو داغ بر دل حادثه ها مي ماند