۱۳۸۱ اردیبهشت ۹, دوشنبه

متوجه شدم روح دوستمان چند روزيست كه ويروس گرفته و كمي محزون است...خداي را بندگانند كه

كسي طاقت ”غم“ ايشان ندارد!

و كسي طاقت ”شادي“ ايشان ندارد!

صُراحي اي كه ايشان پُر كنند هر باري را،

و در كِشند،

هر كه بخورد، ديگر به خود نيايد!

ديگران مست شوند و برون روند

و او بر سرِ خـُم نشسته!بعضي، كاتب وحي اند.

و بعضي محل وحي اند!

جهد كن تا هر دو باشي

هم محل وحي باشي، هم كاتب وحي،

خود باشي!خيالها كم نيست

از خود مي انگيزي، و حجاب خود مي سازي،

و بنابر آن خيال،

تفريح مي كني! ...(هر سه از كتاب مقالات شمس)وقتي روح آدم ويروس مي گيرد، آنتي ويروسش را بايد از سايت خدا (طبيعت خدا) داونلود كرد. پس برو به جايي و روحت را آرامش بده.

ــــــــــــــــــــــ صالح