۱۳۸۱ خرداد ۹, پنجشنبهزمين را زيبا خلق كرده اند. حالا ديگر اختيار اينكه دنياي فكرمان زيبا باشد يا نازيبا با خودمانست. امروز صبح صداي پرنده ها دوباره بلند شد كه مثل هميشه زيبا بود. باد خنكي آمد.

به اين فكر كردم كه خوشبختانه دنيايي كه هر روز ميشود ديدش، دنيايي ”زيباست“ نه نازيبا. اين در حاليست كه دنياي افكار مردم مي تواند به اين زيبايي نباشد. هرچه زشتي مي بينيم محصول فكر عده ايست. ما اختيار داريم كه دنياي ذهنمان را هر طور كه دوست داريم بسازيم. هرچه ذهن ما به طبيعت زيباي اطرافمان نزديكتر باشد، به نظر زيباتر مي آييم. هرچه زشت تر و منفي تر فكر كنيم از طبيعت بيشتر جدا مي شويم و از حمايتهايش بي بهره تر. به نظر من اين خبر بزرگيست كه ”طبيعت زيباست“. اين خيلي چيزها را روشن و واضح مي كند.

آيا دوست داريم به همين زيبايي فكر كنيم؟

با تشكر از حامد آقا براي اين تصوير

.......محمد