۱۳۸۱ تیر ۲۷, پنجشنبهعكس جديدي از يك سحابي توسط تلسكوپ هابل - برگرفته از كلاس فيزيكيادداشتهاي محمد: صفحه ي ششم. 11 اسفند 77

” « دو راه براي زندگي وجود دارد. يكي اينكه فكر كني هيچ معجزه اي براي تو رخ نمي دهد. ديگر اينكه فكر كني كه همه چيز در زندگي تو معجزه است. »

آيا مي توان انشتين را در حال ناله از دست صاحب خانه تصور كرد؟! آيا مي توان مثلا علي شريعتي را سر سفره اي پر از انواع غذاهاي چرب و چيلي در حال خوردن از همه ي غذاها و قورت دادنشان به ياري نوشابه و دوغ و ... تصور كرد؟! يا مثلا دكتر قمشه اي را مي توان بخاطر متلك يكي از عابران خيابان به او، در حال دعوا در پياده رو ديد؟! حتا تصور اينكه ماري كوري برود جلوي ميز آرايش و هفت قلم آرايش رنگ و وارنگ بكند، ممكن نيست. من هرگز نمي توانم تصور كنم كه ابوعلي سينا حتا براي يك روز كتابهايش را بسته باشد!

كسي كه خويي فروتن داشته باشد، وقتي به يك مساله برخورد كند، بجاي اينكه برآشوبد، آنقدر راههاي جديد را امتحان مي كند تا يكي از آنها به جواب برسد. همين روحيه ي فروتنانه است كه خدا را بيش از پيش عاشق مي كند طوري كه هميشه براي يك انسان عاشق معجزه رخ مي دهد.

بقول انشتين: ”دو راه براي زندگي وجود دارد. يكي اينكه فكر كني هيچ معجزه اي براي تو رخ نمي دهد. ديگر اينكه فكر كني كه همه چيز در زندگي تو معجزه است.“

پايان - محمد“

- صالح