۱۳۸۱ آبان ۲۶, یکشنبه

سه نيايش
بخشي از دعاهاي امام سجاد هنگام سحر:

خدايا، از دنياي زيباييهايت زيباترينشان را مي خواستم، اما هر چه فكر كردم ديدم تو هر چه زيبايي داري زيباست، پس خدايا همه ي زيبائيهايت را مي خواهم.

خدايا، از بخشندگي و رحمتت زيادترينش را مي خواستم، اما هر چه فكر كردم ديدم هيچكدام از رحمتهاي تو كم نيست، پس خدايا، من تمام بخششها و رحمتهايت را مي خواهم.

خدايا، از روشناييهايت روشنترينشان را مي خواستم، اما هر چه فكر كردم ديدم هر كدام از نورهايت اگر بر مسيري بيفتد آنرا واقعا نوراني و روشن مي كند، پس خدايا هرچه از روشنايي داري را مي خواهم.

خدايا، از مشيتت و كمكهايي كه مي كني بانفوذترينشان را مي خواستم، ولي نتوانستم كمكي كم نفوذ از جانب تو بيابم، پس خدايا همه كمكهايت را مي خواهم.بخشي از دعاهاي سنت فرانسيس قديس Saint Fracis of Assisi بهنگام طلوع خورشيد:

خدايا، با تمام توانت كمكم كن تا وسيله ي ايجاد آرامش و صلح روي زمين تو باشم.

خدايا، جايي كه نفرت هست، بگذار بذر عشق برويانم،

جايي كه شك هست، جوانه ي يقين باشم،

جايي كه نااميدي هست، اميد باشم،

جايي كه تاريكي هست، از جنس نور باشم،

جايي كه غم هست، از جنس شادي باشم،

بخشي از دعاهاي مولانا:

بيا ساقي! مي ِ ما را بگردان،

بدان مي، اين قضاها را بگردان!قضا، خواهي كه از بالا بگردد؟!

شراب ِ پاك ِ بالا را بگردان!زميني، خود، كه باشد با غبارش؟!

زمين و چرخ و دريا را بگردان!!ـــــــــــ

ما كنار چه گنجهايي زندگي مي كنيم؟!

خوش بحالمون...