۱۳۸۱ آذر ۱۰, یکشنبه
دو چيز محال عقل است، خوردن بيش از رزق مقسوم و مردن پيش از وقت معلوم. (سعدي)