۱۳۸۱ دی ۱, یکشنبه

آيا الفبا را مي شناسيد؟

آ يعني .. آرزو

ا يعني .. ايمان به تحقق پذير بودن آرزوها

ب يعني .. بنام خدا قدم در راه نهادن

پ يعني .. پذيرفتن قدرتي كه مدام از سوي خدا مي رسد

ت يعني .. تلف نكردن قدرت رسيده از سوي خدا در راهي اشتباه

ث يعني .. ثمرپذير بودن تمام رحمتهاي خدا

ج يعني .. جسارت در تصميم گرفتن

چ يعني .. چنگ زدن به ياد خدا هنگام درك نشدن از جانب مردم

ح يعني .. حذف نقاط ضعف فكري و بدني با قدرتي كه خدا مي فرستد

خ يعني .. خدمت به مردم معمولي براي ديدن خدا در چهره ي راضي آنها

د يعني .. دوست داشتن مردم، حيوانات و گياهان

ذ يعني .. ذكاوت در تشخيص راه درست

ر يعني .. رها كردن احساسات عاشقانه در محيط خانه

ز يعني .. زمزمه هاي عاشقانه زير لب با خود

ژ يعني .. ژرف انديشي و مديتيشن

س يعني .. سكوت در سر

ش يعني .. شكر كردن خدا به خاطر داشته ها

ص يعني .. صداقت

ض يعني .. ضيافت هر روزه در منزل با گل

ط يعني .. طفره رفتن از امروز فردا كردن

ظ يعني .. ظهور صبر هنگام توافق نداشتن با كسي

ع يعني .. عطوفت با نااميدان، غصه داران و ناآگاهان

غ يعني .. غيبت نكردن

ف يعني .. فتح قله هاي آرامش درون به تنهايي

ق يعني .. قهر كردن با خشم

ك يعني .. كرم و بخشندگي بدون شرط و شروط

گ يعني .. گوشمالي خود هنگام برگشت به عادات بد قديم

ل يعني .. لايق دانستن خود براي دوستي با خداي مهربان

م يعني .. متكي شدن فقط بر قدرت بي نهايت زياد خدا

ن يعني .. نيايش با خداي گلها و آتشفشانها

و يعني .. ورزيده كردن بدن براي آرام كردن نگرانيها

ه يعني .. هديه دادن به مردم و لذت بردن از چهره ي شاد آنها

ي يعني .. ياري رساندن به كسانيكه مثل ما به آرامش نرسيده اند”وقتي ذهن انسان با ذهن طبيعت يكي شود، انسان مانند طبيعت پر از تازگي و خلاقيت ميشود.“ گوته- محمد