۱۳۸۲ فروردین ۲۸, پنجشنبه

”خدا آشفتگي ايجاد نمي كند.“ (انجيل)”خدا نظم دهنده است.“ (قرآن)زهرا