۱۳۸۲ خرداد ۲, جمعه

«صداي پاي تو»صداي گامهايي خسته و پر اميد بر دل ِ باد مهمان است.آيا عاشقيست به سوي جاده هاي بيكران كه اينچنين از ميان ِ كوچه ي خسته مي گذرد.صدايي در باد غوغا مي كند.

آسمان و زمين شتابان در جستجوي صدا تا كيست عاشقي ديگر كه اينگونه به سوي ابديت گام برميدارد و خواب مرگبار ِ دشت را با صداي عظيم قدمهايش در هم مي شكند.

او كه مي رود تا جاودان گردد.

تا بهشت را به زمين آورد و عشق را چون گرده ي گل در هوا افشاند.مهزاد(اين متن بسيار قشنگ را ايشان در بخش مهمانخانه ي شفا نوشته بودند كه بدليل زيبايي ِ ساختار و نگاه اميدوارانه اش به زندگي آنرا به صفحه ي اول شفا انتقال داديم- صالح)