۱۳۸۲ مرداد ۱۱, شنبه

بركت

استاد ميگويد:

-از هر بركتي كه خداوند امروز به شما ارزاني داشته ،استفاده كنيد.بركت را نمي توان ذخيره كرد.هيچ بانكي نيست تا بركت ذخيره شده را به او بسپاريم و هرگاه مايل بوديم،از ان استفاده كنيم.اگر از بركات استفاده نكنيم،براي هميشه از دست ميروند.خداوند ميداند كه ما در زندگي هنرمندان خلاقي هستيم.يك روز گِل مجسمه سازي به ما ميدهد،يك روز قلم مو و بوم،يا يك قلم.اما هرگز نمي توانيم از گِل روي بوم نقاشي،و يا از قلم روي مجسمه استفاده كنيم.هر روز،معجزه ي خود را دارد.بركات را بپذيريد،كار كنيد،و آثار هنري كوچك خود را همين امروز بيافرينيد.فردا بركات ديگري دريافت خواهيد كرد.از كتاب مكتوبهدي