۱۳۸۲ مرداد ۱۷, جمعه

توبه


من توبه كرده ام از اين دست ها

من توبه كرده ام از اين پاها

كه چهل سال است خود را به من آويخته اند.من توبه كردم از گوشت و استخوان

از اين قلب و از اين كبد ِ افسرده

و از موي و از پوستمرا از دست ِ اين چهره و شكل و صورت،

رهايي بخش

و

از «هر آنچه هستم» خلاصم كنمن توبه كردم از اشكال ِ انديشه

و از عادات ِ ذهن،

و قلبي كه از رنج هاي طولاني فرسوده استاز خاطرات ِ كهنه و غبار گرفته

مكان هايي كه از نظر محو شده اند

و

چهره هايي كه

به درستي مشاهده نشدندمرا رهايي بخش،از كلماتي كه به زبان آورده اممرا دور كننه از اين و آناز تمام ِ آنچه ديده ام

و تمام ِ آنچه كرده اممرا دور كن

زيرا همه يكسر پريشان و آشفته بوده اندگناه و غصه،

جهان را آلوده كرده استمرا آزاد كن

و بر من ببخشايو همه ي آثار ِ هستي ِ مرا از صفحه ي زمان و مكان محو كن.Kathleen Raine... محمد