۱۳۸۲ شهریور ۱۵, شنبه

همه با هم، هر روز صبح بعد از بيدار شدن از خواب براي شفاي مادر ِ دوستمان دعا مي كنيم. خداي بزرگ، دل ِ دردمندي رو شاد كن. اي بزرگترين قدرت ِ دنيا.

زهرا