۱۳۸۲ آبان ۱۵, پنجشنبه

خوبي چيست؟

Joy of Fasting 11شما خوب هستيد، وقتي كه دلير و مصمم با گامهاي استوار به سوي مقصد پيش مي رويد.اما وقتي با گامهاي لرزان و لنگ لنگان به سوي هدف مي رويد نيز بد نيستيد.شما كه نيرومند و چابكيد، مراقب باشيد كه پيش ِ لنگان، خود را لنگ مكنيد و اين كار را محبتي به آنها ندانيد.خوبي ِ شما در ”آرزويي“ آشكار مي شود كه براي رسيدن به خود ِ برتر ِ الهيتان داريد و اين آرزو در همه ي شما موج مي زند.در برخي از شما اين آرزو چون سيلابي پرشتاب است كه با قدرت به آغوش ِ دريا مي رود و اسرار ِ تپه ها و آواز جنگلها را با خود به ارمغان مي برد.در برخي ديگر اين آرزو چون نهري آرام است كه پيش از رسيدن به دريا در هر پيچ و خم گم مي شود و هر گوشه درنگ مي كند.ولي آنكه شوق و شتابش افزون است، نبايد بر آنكه توشه ي آرزويش كمتر است عتاب كند كه چرا اينچنين آهسته و پر درنگ مي روي؟وقتي كه مي كوشيد از وجودتان چيزي عطا كنيد، خير در شماست.اما وقتي كه مي كوشيد چيزي به دست آوريد نيز شري در شما نيست.زيرا وقتي كه براي سود تلاش مي كنيد، همچون ريشه اي هستيد كه مادر زمين را تنگ در آغوش مي گيريد و از سينه ي آن شير مي خوريد.و ميوه نمي تواند به ريشه بگويد: «مانند ِ من باش، رسيده و پر آب. پر خير و بركت. وجودت را به ديگران عطا كن.»زيرا عطا كردن براي ميوه يك نياز است، چنانكه دريافت كردن براي ريشه نيز يك نياز به شمار مي آيد.منبع: پيامبر، ترجمه الهي قمشه اي ص 79... محمد