۱۳۸۲ آبان ۲۳, جمعه

Joy of Fasting 19ده فرمان موسي (ع)1- منم خداي خالق ِ تو، كه تو را از كشور ِ مصر، خانه ي غلامي، خارجت نموده ام.2- تو خداي ِ ديگري غير از من نداري.3- نام ِ خداي خالقت را براي انجام ِ كار ِ باطل جاري نكن.4- بياد داشته باش روز ِ شنبه را و آنرا محترم شمار.5- به پدر و مادرت احترام بگذار، به اين خاطر كه عمرت در زميني كه خداي خالقت به تو عطا مي كند، طولاني شود.6- قتل مكن.7- زنا مكن.8- دزدي مكن.9- شهادت ِ دروغ در حق ِ ممنوع ِ خود مده.10- حسادت نكن.