۱۳۸۲ آذر ۲۹, شنبه

...اگر كسي خواهان نام من است مرا ليه ميخوانند و من تمام اوقات خود را به بافتن حلقه هايي از گل با دستان ظريفم ميگذرانم تا ان هنگام كه در برابر اينه مي ايستم مايه ي شادماني من شوند.خواهر من راشل تمام روز را در برابر اينه خود نشسته است و هرگز كنار نمي رود،او عاشق ان است كه در روياي چشمان زيباي خود باشد،من عاشق انم كه با دستانم خود را زيبا كنم،او از انديشيدن لذت ميبرد ومن از عمل.

- دانته...هدي