۱۳۸۲ بهمن ۱۹, یکشنبه

من

اين من كيستكه سر از خاك برآورده، سخن مي گويدو از غبار ِ تن، جهان را مي نگرداين كيست كه به جاي ِ سنگ ِ خاموش مي شنودو به جاي ِ آب ِ روان با گوشت و پوست و استخوان جهان را احساس مي كنداين كيست كه به جاي جنگل، شب را تنفس مي كندو به جاي گل ِ سرخ مي بيندو مي داند كه پرنده در پرده ي آواز چه مي گويداين من كيست كه به جاي ِ خورشيد از ديوِ سياه ِ شب مي ترسدو اين كيست كه هيولاي پريشان ِ عالم را نظام مي بخشداين من كيست كه از عدم سر برآورده و چهره ي معشوق را نظاره مي كند.

شعر: كتلين رين

ترجمه: حسين الهي قمشه اي...Mohammad