۱۳۸۲ بهمن ۲۵, شنبه

خدايا من از تو در خواست ميكنم به حق نوراني ترين مراتب انوارت،

در صورتي كه تمام مراتب آن نوراني است.

پس خدايا در خواست ميكنم به حق تمام مراتب نورانيتت.خدايا من از تو در خواست ميكنم به حق نيكوترين مراتب جمالت،

در صورتي كه تمام مراتب آن نيكوست.

خدايا پس در خواست ميكنم به حق تمام جمالت.خدايا از تو درخواست ميكنم به حق عاليترين مراتب جلالت.

در صورتي كه تمام مراتب جلالت عالي ست.

خدايا پس در خواست ميكنم به حق تمام مراتب جلالت.دعاي سحر...هدي