۱۳۸۲ بهمن ۱۵, چهارشنبه

قران ميگه :”خدا آنچه كه در زمين است را به نفع شما رام گردانيد...“

سوره ي حج آيه ي 65

باور كردنش برام مشكله ولي...ميخوام باور كنم كه همه چيز براي كسي كه طلب ميكنه مهيا ست.

اگه خدا ميگه همه چيز مهيا ست پس حتما هست...

مزمور 31:5ميگه:”روحم را به دستهاي تو مي سپارم.اي كسي كه مرا رهايي بخشيدي.

اي خداوند راستي ها .“

حالا روحم رو ميسپارم به دست او و با يه باور درست شروع ميكنم به جلو رفتن.وقتي جلو برم، كم كم يقين هم مياد.مثل نسيمي كه سحر گاه به صورتت ميخوره و يه دفعه بي اينكه بدوني چرا شاد ميشي، و همه چيز خوب و خواستني ميشه...اون يقين مياد.بالاخره يه روزي مثل اون نسيم بي خبر مياد......هدي